Popüler Yayınlar

Sayfalar

9 Temmuz 2009 Perşembe

Şanli Tarİhİmİzİn Lekelerİ Olan İŞte En ÜnlÜ TÜrk Masonlar

Şanli Tarİhİmİzİn Lekelerİ Olan İŞte En ÜnlÜ TÜrk Masonlar

Ek'in İçeriği !

İŞTE EN ÜNLÜ TÜRK MASONLAR:

2 yıl önce ilk kez kapılarını basına açan masonlar, şimdi de internet sitesinde amaçlarını, ilkelerini açıkladı. Türkiye ve dünyadaki ünlü masonları deşifre etti ama sadece hayatta olmayanlarıYüzyıllar boyu masonluk hep bir sır perdesinin arkasında kaldı... Masonluk nedir, amaçları nelerdir, nasıl çalışırlar, hiçbir zaman tam olarak bilinemedi. Böyle olunca da masonlar gizli bir takım hedefler peşindeki pek de tekin olmayan insanlar topluluğu olarak zihinlere kazındı. Ülkemizde 1909 yılından beri faaliyet gösteren Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası bu 'sır perdesini' aralamak üzere bir internet sitesi kurdu. mason.org tr. adresli sitede, masonluk hakkında merak edilen tüm sorulara yanıt veriliyor. Türk masonlarının lideri Kaya Paşakay, "Gizli olmak, gizemli kalmak gibi bir amacımızın olması ne mümkün, ne de gereklidir" diyerek, masonluk hakkında doğru bilgileri vermeyi hedeflediklerini belirtiyor. İşte masonların tarifiyle masonluk:
Masonluk nedir?
Günümüzdeki masonluk, Rönesans ve reform süreçlerini izleyen aydınlanma çağında kurulmuş; akılcılık, bilimsellik ve insanlığın oluşumundan bu yana ortaya çıkarak, insanlığın gelişimine ve bilgi birikimlerine katkıda bulunmuş bir kültür ve fikir üst yapı kurumudur.
Amaçları neler?
Semboller ve alegoriler aracılığı ile aşıladığı yüksek ahlâk ilkeleri ve erdemleri özümletmeye çalışarak, olgunlaşmalarına yardımcı olduğu üyeleri masonlarla, dünyada din, dil ve ırk ayırımı olmaksızın tüm insanların eşitlik ve barış içinde kardeşçe yaşayacakları bir sevgi düzeninin kurulmasını sağlamaya çalışmak. Masonluk, bu ülküsünü insanlık Mabedi inşası olarak tanımlar.
Nasıl mason olunur?
Yeni üyelerin, yasa ve tüzüklerde belirtilen niteliklere uygun, Allah'a inanan, hür, belli bir kültür seviyesine sahip, aydın, çevrelerinde iyi tanınan, iyi ahlaklı, namuslu, dürüst, şerefli ve çalışkan kişiler olmalarına özen gösterilir. Bu nedenle adaylar özenle incelendikten sonra dernek üyeliğine kabul edilirler.
Mason eşinin sıfatı 'Hemşire'dir. Bir adayın masonluğa kabul edilmesi için eşinin rızası şarttır. Masonların 18 yaşını doldurmamış erkek çocukları için yılda bir kere masonluğu tanıtıcı özel toplantılar yapılır.
Allah inancı olmayan giremez
Masonlar ilkelerini şöyle sıralıyor:
* Masonluk, Allah'a inanan bir Kardeşlik Kurumu'dur.
* Tüm insanlar için ortak bir insanlık Ülküsü'nün gerekliliğini kabul eder. Bu ülkünün gerçekleştirilmesi için şu noktaları önemli sayar: Sevgi, saygı ve hoşgörü, insanın temel hak ve özgürlüklerine saygı, hak ve vazife eşitliği, evrensel kardeşlik, bilimsel gelişme.
* Masonluk, vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünü temel bir hakkabul eder.
* Masonlar, vatandaş olarak ülkelerinin yasalarına uymak ve vatanlarına sadakatle hizmet etmek zorundadır. Masonlar için, ülkelerinin bağımsızlığı kutsaldır.
* Masonlar, Loca adı verilen birimler halinde çalışırlar. Loca, tarafsız ve huzurlu bir ortamdır. Localarda din ve politika tartışmaları yapılamaz.
* Masonluk, üyeleri arasında din, mezhep, ırk, dil, inanç, unvan ve makam ayrımı yapmaz. Hiçbir inancı ve ülküsü olmayanları arasına kabul etmez.
* Masonun amacı her bakımdan gelişmiş bir insan olmaktır.
* Masonluk, hiç kimseyi mason olması için zorlamaz. Mason sıfatını kazananlar, istedikleri an üyelikten ayrılabilir.
Masonluk siyonist bir gizil örgüt mü?
Hayır. Masonluk Siyonist bir kuruluş değildir. Yahudilikle ve Yahudilerle hiçbir ilgisi yoktur. Siyonizm, Masonluğun kuruluşundan çok sonra ortaya çıkmış bir olgudur. Masonik semboller Hz. Süleyman tarafından inşa edilen mabedin yapımına ilişkin efsanelere dayandığından, masonluğun Yahudi kuruluşu olduğu sanılır. Hristiyan dünyasında, piskoposlar ve rahipler; İslâm dünyasında şeyhülislâm, imam ve diğer önemli din önderi masonlar vardır.
İşte Türkiye'deki ünlü masonların listesi
Padişah bile masondu
Devlet adamları ve politikacılar
* Osmanlı Padişahı V.Murad
* Şehzade Kemalettin Efendi
* Şehzade Nurettin Efendi
* 5.Murad'ın Başmabeyincisi Ahmet Seyid
* Sadrazam Koca Mustafa Reşit Paşa
* Sadrazam Ali Paşa
* Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa
* Sad. Tunuslu Ethem Paşa
* Sadrazam Hayrettin Paşa
* Sadrazam Mithat Paşa
* Sadrazam Ahmet Vefik Paşa
* Sadrazam 1. Hakkı Paşa
* Sadrazam Talat Paşa
* Maliye, Maarif ve Evkaf Nazırı M.Raşit Are
* Bahriye Nazırı Cemal Paşa
* Maliye Nazırı Cavit Bey
* Maliye Nazırı Tevfik Bey
* Hariciye Nazırı Ahmet Nesimi Sayman
* Nafia Nazırı Ali Münif
* Posta Nazırı Kirkor Agaton
* Devlet Adamı ve Yazar Ethem Pertev Paşa
* Devlet Adamı ve Musikişinas Prens M.Abdülhalim Paşa
* Prens Aziz Hasan Paşa,
* Devlet Adamı ve Şair Süleyman Asaf
* Şam Valisi ve Abdülhamid'in Damadı olan Damat Ahmet Nami Bey
* Ankara Valisi Reşit Paşa
* İttihat ve Terakki Fırkası Umumi Katibi Mithat Şükrü Bleda
* Maliye Müs. Faik Süleyman,
* Hürriyet Kahramanı Resneli Niyazi
* Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Özalp
* Başbakan Hasan Saka
* Başbakan S. Hayri Ürgüplü
* Adalet Bakanı Mümtaz Ökmen
* Başbakan Yardımcısı Akif İyidoğan
* Dışişleri Bakanı Bekir Sami Daça
* Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras
* Dışişleri Bakanı Selim Sarper
* İçişleri Bakanı Mehmet Cemil Uybadın
* İçişleri Bakanı Şükrü Kaya
* Adalet Bakanı Hasan Menemencioğlu
* Milli Eğ. Bakanı Vasıf Çınar
* Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati
* Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel
* Milli Savunma Bakanı Münir Birsel
* Milli Savunma Bakanı Hulusi Köymen
* Tarım Bakanı Reşat Muhlis Erkmen
* Çalışma Bakanı Mümtaz Tarhan
* Tic. Bakanı Zühtü Velibeşe
* Tic. Bakanı Ahmet Dallı
* Milli Emniyet Bakanı Celal Tevfik Karasapan
* Atatürk'ün Yaveri, Bolu Milletvekili Cevat Abbas Gürer
Askerler
* Humbaracı Ahmet Paşa
* İngiliz Amirali ve Türk Müşiri olan Hobart Paşa
* Abdülaziz'in Başmabeyincisi Namık Paşazade
* Hüseyin Cemil Paşa
* Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa
* Müşir Fuat Paşa
* Cihan Harbî'nde Kafkas Cephesi'nde şehit olan Hüseyin Hüsnü Paşa
* Birinci Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşa
* Jandarma Genel Komutanı Ali Remzi Yiğitgüder Paşa
* Hava Kuvvetleri Komutanı Zeki Doğan Paşa
* Münakalat Vekili Yümni Üresin Paşa
* Yüksek Şura Üyesi Eşref Manas Paşa
Bilim adamları
* Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu'nun kurucularından Mehmet Ali Baba
* Sözlükçü, Yazar Hüseyin Kazım Kadri
* TTK Başkanlığı yapmış olan Hasan Cemil Çambel
* İktisat Profesörü Mustafa Zühtü İnhan
* Tıp Profesörü Neşet Ömer İrdelp
* Coğrafya Profesörü Faik Sabri Duran
* Psikoloji Profesörü Mustafa Sekip Tunç
* İTÜ Rektörü Mustafa İnan
* Tıp Profesörü M.Kemal Öke
* Eğitimci, Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Hayrullah Örs
* Hukuk Profesörü Vasfi Raşit Seviğ
* Tıp Profesörü Besim Ömer Akalın
* Tıp Profesörü Niyazi İsmet Gözcü
* Fen Fakültesi Dekanı Hüseyin Hamit
* Rektörlük de yapmış olan Profesör Mustafa Hulki Erem
* Y.Müh., Rektör Suphi Kamil
* Ord. Prof .Dr. Burhanettin Toker
* Fizik Profesörü Salih Murat Uzdilek
* Ord.Prof.Dr. Fahri Arel
* Prof.Dr.Muzaffer Şevki
* Matematik Profesörü Dekan Kerim Erim
* Müzikolog Cevad Memduh Altar
* Tıp Profesörü ve Rektör Kazım İsmail Gürkan
* İktisat Profesörü Mehmet Ali Özeken
* Tarih Profesörü ve TTK Başkanı Enver Ziya Karal
Şairler&yazarlar
* Şinasi
* Ziya Paşa
* Teodor Kasap
* Namık Kemal
* Güllü Agop
* Mehmet Emin Bey
* Ahmet Rasim
* Diran Kelekyan
* Mehmet Emin Yurdakul
* Rıza Tevfik
* Hüseyin Cahit Yalçın
* Ziya Gökalp
* Mithat Cemal Kuntay
* Ahmet Emin Yalman
* Reşad Nuri Güntekin
* Agah Sırrı Levent
Sanatçılar
* Şükrü Şenozan
* Ali Sami Boyar
* Nazmi Ziya Güran
* Namık İsmail
* Behzat Butak
* İ.Galip Arcan
* Ramiz Gökçe
* Nurullah Şevket Taşkıran
* Mesut Cemil Tel
* Mithat Fenmen
* Ayhan Işık
* Orhan Tanrıkulu
* Haluk Tezonar
Dim adamları
* Şeyhülislam Musa Kazım Efendi
* Şeyhülislam İzzettin Efendi
* Şeyhülislam Hayri Efendi
* Berlin Sefareti Baş İmamı Mustafa Hafız Şükrü
* Sefaret İmamı Haşim Veli
* Müderris Mahmut Esad Efendi
Eğitimciler
* Muvaffak Benderli
* Yontov Garti
* Hikmet Gürtav
* Mehmet Ali Kırca
* Celal Öget
* Halit Sarıkaya
* Ali Teoman
DeppSun Çevrimdışı Alıntı ile Cevapla

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha