Popüler Yayınlar

Sayfalar

11 Temmuz 2009 Cumartesi

şia Mezhebi Ve Kolları

şia Mezhebi Ve Kolları Mumsema İslam Arşivi ŞİA MEZHEBİ VE KOLLARI

Ehl-i Bid'at fırkalar ve mezhebler hakkında derli toplu sistematik bir bilgi şeması oluşturmak oldukça zordur Konu üzerinde hassasiyet gösterilerek incelenmesi ve araştırılması lazımdır Başlı başına bir alandır Zira İmamiye dediğimiz mezheb, HzAli (ra)'nin birinci halife, oğlu Hasan ve Hüseyin (ra)'nin HzAli (ra)'den sonra sırasıyla, hilafete gelmesi icabeden vekilleri oldukları hususunda da ittifak etmişler Ancak bunlardan sonra gelecek halifeler hakkında ihtilafa düşmüşlerdir Hatta bu hususta yetmişten fazla (70) fırkaya ayrıldıkları söylenilmektedir Bunlar yalnız İmamiye mezhebindeki fırkalardır İmam-ı Kurtubi ise şöyle diyor: "Ümmet-i Muhammed (sav)'in içerisinde Fırka-i Naciye'nin dışındaki yetmiş iki (72) fırka şöyle meydana gelmiştir: Bunlar önce kendi aralarında altı büyük fırkaya ayrıldılar Bu altı fırkada kendi aralarında oniki fırkaya ayrıldı" 307--

Şia'nın kendi içinde yirmi kola (20) ayrıldığı muteber kaynaklarda kayıtlı olduğu yazılıdır Tüm bu fırkalar üç başlık altında toplanabilir :

1- Tafdiliyye

2- Sebbiyye

3- Gulat-ı Şia 308--

Bu gün çevremizdeki Müslüman gençlerde görülen itikadi sorunlar gittikçe büyük boyutlara varmaktadır Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor, Mutezilenin görüşlerini, Mürcienin görüşlerini, Haricilerin görüşlerini savunuyor Bir kısmı Ehl-i sünnetim diyor şia'nın görüşlerini savunuyor Hepsinden karışık Telfik macun! Bu çıkmaz itimatsızlığı güvensizliği de beraberinde getirmektedir Tabi bunların hepsi tevhidi anlayış çerçevesinde gelişmekte, Kur'an'a yönelme adına yapılmaktadır! Hatta bazı alimlerimiz bu tür düşünce akımlarının Vehhabilik kültüründen kaynaklandığını açıklamaktadırlar Gençlik büyük bir buhran içindedir Henüz kendilerine bir kimlik bulamamış kardeşlerimiz vardır "Ehl-i sünnetin de fıkıh kitaplarında çok hataları vardır, Şia'nın da birçok hatası vardır" diyerek kendilerinin hangi itikadda olduklarını akıllarına dahi getirememektedirler Bu buhran sistemin verdiği çarpık ve sakat bir din anlayışından kaynaklanan bir buhrandır Şia'nın bir konudaki çarpık bir görüşünü savunan kardeşlerden birine soralım; "Şia'nın hangi koluna bağlısınız, veya hangi kolunun görüşünü savunuyorsunuz" izah etmesi mümkün değildir? Ehl-i sünnetin pratikteki dört mezhebine tahammül edemeyen bu şaşkınlar, "Mezhebler Tarihi" isimli kitaplara bir baksalar da yalnız, Şia'nın kollarını bir saysalar ve tasnifine çalışsalar İşte ancak o zaman ayaklarını nereye bastıklarını anlayabilirler

Yine bazı eserlerde Şia'nın dörde ayrıldığı, bazı eserlerde de altıya ayrıldığı görülmektedir

1- Sebeiyye :

2- Keysaniyye : Bu "ırkada kendi içinde beşe ayrılmıştır

3- Zeydiyye : Bu fırkada kendi içinde dörde (4) ayrılmıştır

4- Rafızıyye :

5- İmamiyye : Kendi içinde on beşe (15) ayrılmıştır

6- Gurabiyye

Bazı eserlerde ise Şia'nın Rafıza başlığı altında dörde (4) ayrıldıklarını yazar

Burada konumuz İmamiyye olduğu için Şia'nın diğer fırkalarına ve görüşlerine temas etmeyip yalnız İmamiyyenin bazı görüşlerini aktarmaya çalışacağız

Bazı eserlerde Rafıza başlığı altında İmamiyye işlenmektedir Bazı eserlerde ise İmamiyye müstakil bir mezbeb olarak işlenmektedir

Şimdi İmamiyyenin İSNA-AŞERÎYYE Fırkasına geçebiliriz İmamiyye Şiasının en meşhur fırkalarından biri İsna-Aşeriyye'dir Bunlara Îsna-Âşeriyye denilmesi, Beklenen imamın, İmamlar zinciri içinde on ikincisi olan Muhammed b Hasan el-Askeri'den dolayıdır

Özetle diğer şia fırkalarından farklı görüşleri:

1-Hz Peygamber kendisinden sonra Muhammed b Hasan el-Askeri'nin İmam olacağını kesinlikle bildirmiştir

2-Hasan el-Askeri Serdap'ta babasının evinde ve annesinin gözü önün de gizlenmiş ve halende gizlenmeğe devam etmektedir

3-Sahabe Hz Peygamberden sonra (sav) İslâm'ı terketmiştir Çünkü Ebu Bekir (ra)'e biatle HzAli (ra)'ye zulmetmişlerdir

4-Sahabe Kur'an-ı Kerim'de bir çok sureyi, özellikle "Îsna-Aşeriy-ye" denilen " Sûretül-Vilaye"yi gizlemiştir Onlar küfürle suçladıkları İsmailiyye fırkasından uzak değildirler

5-İnsanların en fazla buğz edilmesi gerekeni, HzPeygamber (sav)'den sonra bu ümmetten en hayırlısı olan HzEbu Bekir, Hz Ömer, Hz Osman (ra) 'dır

6- Bunlar Batıniyye'de olduğu gibi gizli ve açık şeylerin bulunduğuna da inanırlar Bu gün İran'da halen bu mezheb geçerlidir" 309--

Okuyucuların yukarıda da göreceği gibi Şia fırkalarının sayısını kesin olarak sınırlamak oldukça zordur Zira bir defa hangi başlıklar altında toparlayacağınız açıkça belli değildir Şia-İmamiyye'nin Kolları başka bir eserde şöyle sıralanmıştır: "İmamiyye mezhebi mensupları Zeydiyye'ye ve Şia'nın taşkınlarına (Gulat-ı Şia'ya) muhalefet etmişlerdir (Gulat-ı Şia, Şia'nın kafir dediği fırkadır)

İmamiyye mezhebi on beş (15) fırkaya ayrılmıştır

Bunlar:

1-Kamiliyye 2-Muhammediyye

3-Bakiriyye 4-Navusiyye

5-Sumeytiyye 6-Ammariyye

7-İsmailiyye 8-Mubarekiyye

9-Museviyye 10-Ka'iyye

11-Îsna-Aşeriyye ( On iki imamlar) 12-Hişamiyye

13-Zurariyye 14-Yunusiyye

15-ŞeytaniyyeBu bilgiler akaid ulemasından Abdulkahir el-Bağdadi'nin (rha) İmamiyye hakkında verdiği bilgilerdir" 310-- Dikkat ederseniz bu fırkalar yalnız İmamiye Mezhebine bağlı olan fırkalardır Bu fırkaların isimleri hususiyle bağlandıkları imamın ismiyle isimlendirilmişlerdir Bugün İran'da ki resmi mezhep on birinci sırada yer alan İsna-aşeriyye fırkasıdır Yani Caferiyye mezhebidir
alıntı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha