Popüler Yayınlar

Sayfalar

8 Temmuz 2009 Çarşamba

ERMENİ SALDIRILARI

ERMENİ SALDIRILARI

HABERİ YAZAN: admin in HABERLER

Evet bu defa konumuz Ermeniler’in müslüman Osmanlı vatandaşlarına saldırıları ve Ruslar’la işbirliği olacak.Tehcir Kanununun da bir sebebi sayılan ermeniler’in müslüman vatandaşlara saldırması tabii ki kendilerinin dışında başka güçlerin de bu katliamları desteklediğini bize gösteriyor.Özellikle İngiliz,Fransız ve Ruslar sömürgeci anlayış çerçevesinde Osmanlı Devleti’ni parçalamak amacıyla azınlıkları da kullandıkları artık belgelerle de ıspatlanmıştır.Bunu hemen bir örnekle destekleyelim:

Belgeye göre Ermeniler Ruslar’la birlikte hareket etmektedir.

HR. SYS, 2871/2_70

Osmânlı Ordû-yı Hümâyûnu

Başkumandanlığı Vekâleti

Ermenilerin muhârebe cephelerinde Ruslarla omuz omuza vatanımız aleyhine devam ettikleri harekâtın esaslı bir sûrette ve çoktan hazırlanmış bir plan dâhilinde cereyân ettiği hergün yeni misâllerle sübût bulmaktadır. Ermeniler ahîren harekât‑ı ihtilâliyyeyi ordularımızın menzil hatlarına da teşmîle başlamışlardır.

2 Haziran târîhinde Şarkî Karahisar kasabasında asker firârîleriyle birlikte beşyüz kadar müsellah Ermeni tebe‘a‑i İslâm mahallâtına hücûm ile kâmilen İslâm hânelerini ateşlediler, ve yine müsellahan kasabanın kal‘asına tahassun ederek hükûmet‑i mahalliyyenin pederâne nasîhatlerine silâh ve bombalarla mukâbele ettiler, ahâlî ve askerden ( 150 ) kişinin telef ve zıyâ‘ına sebeb oldular. Hükûmetin son teklîfi de semeresiz kaldı. Nihayet bi’z-zarûr kal‘aya karşı top isti‘mâl edildi. Ancak bu te’sîr ile ( 20 ) Haziran sabahı âsîler elde edildi.

Hudûdlarda düşmanlara karşı ihzâr edilen kuvâ-yi askeriyyenin böyle ötede beride zuhûr eden ihtilâlleri teskîne me’mûren dağıtılmasında ve bundan başka bi-çâre ma‘sûm ahâlînin katline sebep olacak vakâyi‘in adem‑i tekerrürüne karşı hükûmetimiz gerek hudûdlarda ve gerek orduların menzil hudûdunda bulunan Ermeni erbâb‑ı kıyâmını Rus te’sîrinden kurtarıp zararsız ve emin mıntıkalara nakletmeye ve her türlü tedâbîrin tatbîkine ma‘a’l-esef mecbûriyyet görmüştür.

(BU belgenin aslını isteyenlere e-mail ile gönderebilirim.)

Bu belgeden de anlaşılacağı üzere Ermeniler Ruslar’la alenen ittifak yapmışlar ve özellikle Kafkas cephesinde Türk ordusunu arkadan vurmuşlardır.Bu yetmezmiş gibi masum türk vatandaşlarını özellikle kadın ve çocukları hedef almışlardır.Bu da yetmiyormuş gibi ordu içinde yer alan ermeniler ordudan firar ederek rus ordusuna katılmışlardır.

Ermeniler’in katliamlarına bir örnek:

DH. EUM. AYŞ, 43/61

Trabzon Vilâyeti

Mektûbî Kalemi

Umûmî Numara 12677

Husûsî ” 681

Leff

Dâhiliye Nezâret‑i Celîlesine

Devletlü efendim hazretleri

Giresun’un Kulakkaya’ya iki sâ‘at mesâfedeki Melet yaylasına asker elbisesini lâbis yirmiyedi kişilik bir çete gelerek Karagöl yaylasındaki ahâlîye ta‘arruz edip bir kaç sâ‘at müsâdeme vâki‘ olması üzerine Keşab Takım kumandanı ma‘iyyetinde otuz kişiden mürekkeb bir nizâmiyye müfrezesi mahall‑i vak‘aya i‘zâm kılınmış Melet ve İnâyet yaylalarında nezdlerinde müsâfir kaldıkları Fatsalı‑zâde Tevfîk ve Anastasi Ağa nâmlarında eşhâs mezkûr çetenin bir zâbit kumandasında asker firârîleri olduklarını söyledikleri hâlde lede’t‑tahkîk Rusya’dan gelip Niksar ve Erba‘a istikâmetlerine doğru gitmekde olan çete efrâdının Rum ve Ermeniden mürekkeb tahmînen otuz kadar şakî oldukları anlaşılmasıyla ta‘kîblerine devâm eden müfreze mezkûr çeteye Sisorta Yaylası’nda tesâdüf ederek vâki‘ olan müsâdeme netîcesinde hüviyyetleri mechûl ve gayr‑i müslim dokuz kişinin meyyiten derdest edilmiş olduğu ve o civârdaki ormana ilticâ eden rüfekâ‑yı sâ’iresinin ta‘kîbâtına devâm edilmekde bulunduğu ve hilâf‑ı hakîkat ma‘lûmât veren Tevfîk ve Anastas Ağalar haklarında mu‘âmele‑i kânûniyyenin îfâsına tevessül edildiği Vilâyet Jandarma Alay Kumandalığı ifâdesiyle arzolunur. Ol bâbda emr ü fermân hazret‑i men lehü’l‑emrindir.

Fî 28 Şevvâl, sene [1]337 ve Fî 24 Temmuz, sene [1]335

Trabzon Vâlîsi Vekîli

Defterdâr

(mühür)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Timurtaş hoca, Timurtaş uçar hoca efendi,laik dü,zen,kominist gençler,timur taş hoca mp3,timr taş hoca video izle,yeni sohbetler,deccal,şeytan ,cin,peri,hurafe,yecüc-mecüc,kimdir,yaratılış gayesi,insandaki deha